«కమ్యూనికేషన్ తో విదేశీయులు»ఒక ఓపెన్ కమ్యూనిటీ కోసం భాష మార్పిడి మరియు కలిగి

«కమ్యూనికేషన్ తో విదేశీయులు ఆన్లైన్»యొక్క సైట్ ఉంది

అనేక కమ్యూనిటీ భాషలు. కు నిరాశ యొక్క అన్ని,»కమ్యూనికేషన్ తో విదేశీయులు ఆన్లైన్»ముగించడమైనది»తో కమ్యూనికేట్ విదేశీయులు ఆన్లైన్»మాజీ పాల్గొనే»కమ్యూనికేషన్ తో విదేశీయులు ఆన్లైన్»కొత్త అవకాశాలను విదేశీ భాషలు నేర్చుకోవడం

About