హలో, మేము చెప్పటానికి:»మీరు కలిసే నాకు సహాయం చేస్తుంది.»లేదా»మీరు కలిసే నాకు సహాయం చేస్తుంది.», మీరు»కాటు»ఇది నాకు సహాయం చేస్తుంది ఉంటే మీరు పదం స్థానంలోఎత్తిపొడుపు, క్రియ.

మీరు (మీరు కాటు»).

తో అంతకుముందు పదం

లాగిన్ యూజర్ పేరు లేదా -మెయిల్ పాస్వర్డ్ను మర్చిపోయి పాస్వర్డ్ను నమోదు యూజర్ పేరు -మెయిల్ పాస్వర్డ్, అనుగుణంగా పరిస్థితులు యొక్క ఉపయోగం మా సైట్. రూపొందించటం మీ ప్రశ్న, ఒక ఉదాహరణ సెట్ («నేను»లేదా»నేను»).

ప్రశ్నలు, సూత్రీకరించవచ్చు»ఒప్పందాలు»లేదా»సంయోగం»

About