ముఖ్యమైన: మీరు తర్వాత క్లిక్ చేరడానికి, జావా ఆప్లెట్ సైట్ మరియు అమలు ముందు ఏర్పాటు కనెక్షన్ తో సర్వర్, మరియు అమలు, వంటి క్రింద నివారించేందుకు హెచ్చరిక భవిష్యత్తులో

About