పరిచయము ఒక అమ్మాయి తో సులభం! ప్రతి రోజు వందల అమ్మాయిలు దొరకలేదు.

మీరు, మరియు వాటిని అనేక మీరు ఇవ్వాలని సిద్ధంగా కంటే ఎక్కువ కేవలం కమ్యూనికేషన్. విజయం సాధించడానికి మొదటి నిమిషం నుండి సంభాషణ!

మేము మీరు అందించే తెలుసుకోవడానికి పద్ధతులు డేటింగ్ ఒక అమ్మాయి తో:

అభినందనలు. పిక్ ఒక అమ్మాయి, అప్ వెళ్ళి ఆమె మరియు హృదయపూర్వకమైన ఆమె చెప్పండి ఏమి ఆకర్షించింది.

మీరు;

సందర్భం

ఏదైనా తటస్థ అమ్మాయి మరియు సంభాషణ యొక్క విషయం;

హావభావాలు. దృష్టిని ఆకర్షించడానికి మీ సాధారణ హావభావాలు, అది కదలటం చేతి లేదా ఒక సాధారణ మినుకు మినుకు మను;

బహుమతులు. బంతి, ఒక సాధారణ పుష్పం, లేదా ఏ ఇతర చౌక కానీ బహుమతి ఒక గొప్ప కారణం అన్వేషించండి!

ఈ గురించి మరియు ఇతర శిక్షణలు

About