నేను ఈ పోస్ట్ కోసం ఒక అక్క. ఈ బెక్స్, నేను ఇక్కడ వచ్చింది ఉన్నప్పుడు, నేను ఇదే పరిస్థితి. కానీ నేడు, నేను ఒక ఆనందకరమైన సంబంధం. నిజానికి, నేను సంతోషంగా ఉన్నాను.

ఇంతలో, ఒక అక్క గా, నేను ఎల్లప్పుడూ చూడండి, ఆమె అవసరాలను ఒక మంచి క్రిస్టియన్ మనిషి, ఎవరు మధ్య వయస్సు రెండు కోసం ఒక తీవ్రమైన సంబంధం. ఆమె లో ఆమె చాలా ప్రారంభ. ఇది చాలా కాలం కథ. ఏమైనప్పటికీ, ఎవరైతే మ్యాచ్లు ఆమె వివరణ, మరియు ఆసక్తి ఉండాలి, దయచేసి కాల్ ఆమె ప్రత్యక్ష లైన్. గమనిక, ఆమె చదువుకున్న, మరియు ఆమె సొంత. అన్ని ఆమె అవసరం ఉంది. ఒక వ్యక్తి ఆమె కాల్ చేయవచ్చు. వెళ్లింది, కావలసిన ఉండవచ్చు. చివరకు, దేవుని ప్రేమ కోసం, మరియు సంసార కోసం మీరు నొక్కి పవిత్ర, దుర్వినియోగం లేదా అవమానంగా ఎవరైనా. ఈ జీవితం లో, ఇతరులు ఏమి పొందండి, సులభంగా ఇతరులు కలహాలు హార్డ్ రోజువారీ సాధించడానికి.

ధన్యవాదాలు

నేను ఈ పోస్ట్ కోసం ఒక అక్క. ఈ బెక్స్, నేను ఇక్కడ వచ్చింది ఉన్నప్పుడు, నేను ఇదే పరిస్థితి. కానీ నేడు, నేను ఒక ఆనందకరమైన సంబంధం. నిజానికి, నేను సంతోషంగా ఉన్నాను.

నేను వచ్చి భూమి

ఇంతలో, ఒక అక్క గా, నేను ఎల్లప్పుడూ చూడండి, ఆమె ఒక అవసరం. మంచి క్రిస్టియన్ మనిషి, ఎవరు మధ్య వయస్సు రెండు కోసం ఒక తీవ్రమైన సంబంధం. ఆమె లో ఆమె చాలా ప్రారంభ. ఇది చాలా కాలం కథ. ఏమైనప్పటికీ, ఎవరైతే మ్యాచ్లు ఆమె వివరణ, మరియు ఆసక్తి ఉండాలి, దయచేసి కాల్ ఆమె ప్రత్యక్ష లైన్. గమనిక, ఆమె చదువుకున్న, మరియు ఆమె సొంత. అన్ని ఆమె అవసరం ఉంది. ఒక వ్యక్తి ఆమె కాల్ చేయవచ్చు. వెళ్లింది, కావలసిన ఉండవచ్చు. చివరకు, దేవుని ప్రేమ కోసం, మరియు సంసార కోసం మీరు నొక్కి పవిత్ర, దుర్వినియోగం లేదా అవమానంగా ఎవరైనా. ఈ జీవితం లో, ఇతరులు ఏమి పొందండి, సులభంగా ఇతరులు కలహాలు హార్డ్ రోజువారీ సాధించడానికి.

ధన్యవాదాలు

నేను అనుకుంటున్నాను వారు రెండు ప్రత్యేక వ్యక్తుల ఆధారంగా వివరణ రెండు. లేదు వాటిని అప్ కలపాలి.

మీరు ఒక

తప్ప మీరు నిరూపించడానికి లేకపోతే నేను అది చాలు, మీరు ప్రత్యామ్నాయ మారు ఈ వెనుక నుండి ఒక విషయం తొలగించబడుతుంది, నేను ఆశ్చర్యం కాదు ఉంటే మార్చు మరో అంశం లేదా నిషేధం తప్ప నాకు మీరు నిరూపించడానికి లేకపోతే నేను అది చాలు మీరు ప్రత్యామ్నాయ మారు ఈ వెనుక నుండి ఒక విషయం తొలగించబడుతుంది, నేను ఆశ్చర్యం కాదు ఉంటే మార్చు మరో అంశం లేదా నిషేధం నన్ను నేను చదివిన రెండు విషయాల గురించి నిన్న, రెండవ విషయం తొలగించబడింది కొన్ని గంటల క్రితం.

తెలుసు

నేను రెండు వేర్వేరు వ్యక్తులు. అయితే, చెందిన ఒక సమూహం, ఇక్కడ భూమి. తనిఖీ చేసినప్పుడు నేను నమోదు భూమి. వినోదాన్ని ఏ, దయచేసి. నేను చదివిన రెండు విషయాల గురించి నిన్న, రెండవ విషయం తొలగించబడింది కొన్ని గంటల క్రితం.

తెలుసు

నేను రెండు వేర్వేరు వ్యక్తులు. ఎవరూ ఖచ్చితంగా ఉంది లో తెలుగు భాష. తనిఖీ చేసినప్పుడు నేను నమోదు భూమి. వినోదాన్ని ఏ, దయచేసి

About