తేదీ ఒక ఫ్రెంచ్ వ్యక్తి

ఫ్రాన్స్ గా భావిస్తారు

మీరు ఒక దేశం యొక్క సంగీతం, ఖరీదైన బట్టలు మరియు చాలా రుచికరమైన ఆహార. కానీ దాని ప్రజలు, ముఖ్యంగా పురుషులు భాగంగా ప్రముఖ.

ఎందుకంటే ఇంగ్లీషు

ఉంటే, మీరు అదృష్ట కలిసే ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్రెంచ్. ఇది తగినంత స్మార్ట్ ఉంటుంది, అందమైన మరియు ఆకర్షణీయమైన మహిళ

About