అన్ని సమాధానాలు అందరూ

నేను ఒక అరబ్, మరియు నేను ఖచ్చితంగా

ఫ్రాన్స్ లో, మధ్య సంబంధాలు కాంతి చర్మం ఉత్తర ఆఫ్రికన్ మహిళలు మరియు నల్ల ఆఫ్రికన్లు చాలా సాధారణ. మధ్య సంబంధాలు బ్లాక్ మహిళలు అరబ్బులు, కానీ ఇక్కడ, కూడా కలవడానికి సంస్కృతి.

లేదా ఒక విదేశీయుడు.’

About