ఇది నాకు

మీ

నేను ముదురు గోధుమ రంగు జుట్టు శరీర రకం సాధారణ బట్టలు ఇష్టపడతారు. సాధారణ నుండి ఒక సంబంధం కోసం వేచి అన్యోన్యత నాకు, ట్రస్ట్ నేను తెలిసిన కళాకారుడు మరియు నేను షో అంతర్జాతీయంగా నేను సాధారణ మరియు సాధారణ వ్యక్తి, మరియు అందమైన, నేను కాదు. కాబట్టి నాగరీకమైన కానీ నేను దుస్తులు బ్రాండ్ మరియు ప్రేమ పరిమళం మరియు ఎల్లప్పుడూ

About